Advies waar u op kunt rekenen!

Nieuwe boekhoudregels actuele kostprijs

Als uw organisatie na afloop van het boekjaar 2016 de jaarrekening opmaakt, moeten er nieuwe waarderingsregels worden toegepast. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft verduidelijkt hoe de actuele waarde van activa in deze jaarlijkse rapportage verwerkt moet worden.

De actuele kostprijs geldt voor de waardering van materiële vaste activa en immateriële vaste activa in de jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2016. Beleggingen in vastgoed vallen hier niet onder. Uw organisatie stelt de actuele kostprijs vast op basis van de actuele inkoopprijs of de actuele vervaardigingsprijs, rekening houdend met cumulatieve afschrijvingen . Een tweedehands bedrijfsmiddel moet uw organisatie volgens de boekhoudregels waarderen op de prijs die destijds is betaald. Verder moet uw organisatie drie aandachtspunten in het oog houden:

de actuele inkoopprijs moet normaal gesproken onderbouwd worden aan de hand van marktconforme gegevens of een taxatie van een erkende taxateur;
de actuele vervaardigingsprijs moet vooral gebaseerd zijn op actuele interne kostprijsberekeningen;
voor grond en terreinen zal de marktwaarde leidend zijn.
Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

De nieuwe boekhoudregels worden verwerkt in richtlijn 212.404 tot en met 212.408 van de RJ. Deze richtlijnen zijn het gevolg van de regels uit de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, die het bestaande Besluit actuele waarde hebben gewijzigd. Dit besluit ging in de boekhoudregels uit van vier typen actuele waarden: de vervangingswaarde, de bedrijfswaarde, de marktwaarde en de opbrengstwaarde. Door de boekhoudregels uit de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de vervangingswaarde komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is het nieuwe begrip actuele kostprijs voorgeschreven. Het toepassen van de actuele kostprijs in plaats van de vervangingswaarde is een wijziging die als stelselwijziging in de boekhouding verwerkt moet worden. Als uw organisatie valt onder het jaarrekeningregime voor de micro-onderneming, mogen de boekhoudregels over de marktwaarde (fair value) niet worden gebruikt.
... Meer tonenMinder tonen

3 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

De maatregelen uit de Troonrede van 2016

Koning Willem-Alexander las vandaag zijn vierde Troonrede voor. Hierin benoemde hij de plannen die de regering voor het komende jaar heeft. Veel van deze plannen zullen vanmiddag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Minister Dijsselbloem van Financiën biedt vanmiddag de begrotingen, de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2017 aan de leden van de Tweede Kamer aan. In deze Prinsjesdagstukken zullen heel wat plannen voor 2017 zijn uitgewerkt. Uit de Troonrede bleek al dat de verwachte economische groei voor 2017 uitkomt op 1,7%. De werkloosheid is teruggedrongen naar 5,8%.

Maatregelen voor de werkgelegenheid

Heel wat concrete maatregelen die in de Troonrede zijn genoemd, waren eerder al aangekondigd:

Met de sociale partners heeft de regering een aantal gerichte maatregelen afgesproken om (langdurige) werkloosheid tegen te gaan, waaronder een versoepeling van de regels voor seizoenswerk.
Werkloze 50-plussers krijgen intensievere ondersteuning bij het vinden van werk.
Het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar wordt in twee stappen afgeschaft, omdat jongeren ook een volwaardig loon verdienen. Werkgevers krijgen hiervoor compensatie om negatieve effecten voor de werkgelegenheid tegen te gaan.
Wie in Nederland een toekomst wil opbouwen, moet bereid zijn de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren. De verplichte participatieverklaring wordt in 2017 van kracht. Asielzoekers krijgen de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen.
Bezuinigingen geschrapt, toeslagen omhoog

Daarnaast kwamen in de Troonrede een aantal nieuwe zaken aan bod waarover waarschijnlijk in de loop van de middag meer bekend wordt:

Steeds meer jongeren en werkzoekenden boven de 45 jaar vinden een baan. Doordat steeds meer Nederlanders actief mee willen en kunnen doen op de arbeidsmarkt, loopt het aantal werklozen wel minder snel terug dan gehoopt. Daarom heeft de aanpak van (langdurige) werkloosheid nog steeds hoge prioriteit.
De regering komt met voorstellen om het verkrijgen van financiering voor nieuwe groei voor het midden- en kleinbedrijf eenvoudiger te maken.
De tegemoetkoming voor specifieke schoolkosten in het mbo – bijvoorbeeld voor werkkleding, gereedschap en software – gaat omhoog.
Nederland blijft zich in de Europese Unie richten op een stabiele euro, een krachtige en slagvaardige bankenunie en een sterke en eerlijke interne Europese markt met een gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plek.
De koopkracht blijft groeien voor werkenden, ouderen en mensen met een uitkering.
De huurtoeslag en zorgtoeslag gaan omhoog.
Voor ouders wordt de drempel verlaagd om gebruik te maken van de kinderopvang, waardoor het gemakkelijker wordt om werk en gezin te combineren.
Eerder aangekondigde bezuinigingen in de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg ter grootte van € 500 miljoen worden geschrapt.
In het Energieakkoord zijn afspraken vastgelegd over een betaalbare en schone energievoorziening. Dit is goed voor het milieu én levert banen en kansen op voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Voor de internationale bestrijding van terrorisme werkt Nederland mee aan een betere informatie-uitwisseling tussen Europese inlichtingen- en opsporingsdiensten, gemeenschappelijke grensbewaking, de aanpak van financieringsstromen en verbetering van de cybersecurity.
... Meer tonenMinder tonen

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Ook bijtelling auto van de zaak bij ziekte.

Als een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer, vindt er ook bij ziekte een bijtelling voor privégebruik plaats. Toont een werknemer echter aan dat hij op kalenderjaarbasis minder dan 500 privékilometers rijdt, dan blijft een bijtelling achterwege.
In deze zaak draaide het om een bv die een auto van de zaak ter beschikking gesteld had aan zijn directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor de dga werd geen rekening gehouden met een bijtelling omdat hij gedurende 2008 tot en met 2011 ernstig ziek was. De dga reed dan ook minder dan 500 kilometer privé, maar hield een kilometeradministratie bij. In 2013 stelde de Belastingdienst een boekenonderzoek in en legde voor de jaren 2008-2011 naheffingsaanslagen op. De fiscus vond dat de bv de bijtelling voor de auto van de zaak moest toepassen. De bv was het hier niet mee eens omdat de dga in die tijd de auto niet had gebruikt omdat hij ziek was. De bv stapte naar de rechter.

Aantonen dat bijtelling achterwege mag blijven.

Het hof stelde dat de bv weliswaar een auto van de zaak aan de dga ter beschikking had gesteld, maar dat er geen grond was voor een bijtelling privégebruik door de ziekte van de dga. Onze hoogste rechter was het echter niet eens met het hof. De Hoge Raad vond dat de bijtelling voor privégebruik moest worden toegepast omdat de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking was gesteld. Als bleek – uit bijvoorbeeld een rittenadministratie – dat de dga met de auto minder dan 500 privékilometers had gereden, kon een bijtelling wel achterwege blijven. Dat was hier echter niet het geval. De inspecteur had terecht de naheffingsaanslagen opgelegd.
... Meer tonenMinder tonen

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Pensioen Eigen Beheer van de DGA
Morgen op Prinsjesdag wordt er eindelijk een einde aan alle onzekerheid gemaakt over het pensioen in Eigen Beheer.
Vanaf 1/1/2017 kunt u als DGA gaan kiezen om de voorziening fiscaal vriendelijk af te kopen of om te zetten in een spaar variant.
In elk geval komt er een einde aan alle problematiek inzake de fiscale en commerciele waardering van uw voorziening hetgeen in deze tijden van zeer lage reken rente tot grote (fiscale) problemen heeft geleid.
Verstandig om vanaf 2017 een weloverwogen keuze te gaan maken, graag ondersteunen wij u hierbij uiteraard !
Uw pensioen blijft tenslotte maatwerk.
... Meer tonenMinder tonen

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Wie draait op voor te veel vakantiedagen?

Als een werknemer meer vakantiedagen heeft opgenomen dan hij heeft opgebouwd, draait zijn werkgever daarvoor op als hij uit dienst gaat. Goede afspraken zijn dus onmisbaar!
Veel werknemers nemen in de zomer een lange vakantie op, terwijl ze die eigenlijk pas aan het einde van het jaar ook helemaal opgebouwd hebben. Als een werknemer net na zijn vakantie uit dienst gaat, kan hij dus te veel vakantiedagen opgenomen hebben. Uw organisatie mag die kosten in principe niet verrekenen bij de eindafrekening van de werknemer. Wettelijk gezien is de werkgever namelijk eindverantwoordelijk voor de vakantie-uren. Dat kan behoorlijk in de papieren lopen!

Goede afspraken voorkomen problemen!

Om te voorkomen dat de werkgever de kosten van te veel opgenomen vakantie voor zijn rekening moet nemen, moet in de (collectieve) arbeidsovereenkomst afgesproken zijn dat de werknemer de uren moet betalen. Werkgevers die vakantieaanvragen goedkeuren, moeten daarbij natuurlijk ook het aantal opgebouwde vakantie-uren in de gaten houden. Met een helder vakantiereglement kunnen onduidelijkheden en discussies voorkomen worden. Let op: met een wijziging van de vakantieregeling moet de ondernemingsraad instemmen anders gaat het niet door (artikel 27 WOR).
... Meer tonenMinder tonen

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Werkkostenregeling op Prinsjesdag op de schop?

Op verzoek van het ministerie van Financiën hebben diverse partijen eerder dit jaar oplossingen aangedragen voor knelpunten in de belastingheffing. Drie van deze partijen hebben zich ook over de werkkostenregeling gebogen.

Vereenvoudiging van de regels voor belastingen zijn ook voor 2017 een speerpunt. Daarom heeft het ministerie van Financiën afgelopen voorjaar een aantal organisaties gevraagd naar hun oplossingen voor knelpunten die zich nu in de praktijk voordoen. Sommige van deze ideeën spitsen zich toe op de werkkostenregeling (WKR).

Salarisverwerker ADP adviseert om de goede elementen van het oude regime van vergoedingen en verstrekkingen nog eens onder de loep te nemen, omdat de behandeling van gerichte vrijstellingen vóór invoering van de WKR eenvoudiger was.
De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) wil de werkkostenregeling sterk vereenvoudigen. Volgens de reactie van de NOAB zou er één lijst moeten zijn met vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen. Voor de rest zou alles verplicht loon voor de werknemer of eindheffingsloon moeten zijn. Vergoedingen en verstrekkingen die geen loon zijn of vallen onder een nihilwaardering zijn dan van de baan.
De oplossing van belastingadviseur EY is kortweg om de ‘administratief bewerkelijke werkkostenregeling’ af te schaffen.
Mogelijk al uitwerkingen op Prinsjesdag

De input van de verschillende organisaties moet bijdragen aan praktische vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Om oplossingen te kunnen invoeren, moeten ze wel budgetneutraal zijn en bovendien uitvoerbaar zijn voor alle betrokken partijen, zoals werkgevers en de Belastingdienst. Daarnaast moeten ze passen binnen de Nederlandse en Europese regelgeving. Mogelijk zijn een aantal zaken al uitgewerkt in het Belastingplan 2017 dat op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt.
... Meer tonenMinder tonen

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook