Advies waar u op kunt rekenen!

Aftrek gemengde kosten naar 80% voor ondernemer

De aftrek voor bepaalde algemene kosten gaat in 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. De aanpassing van deze aftrek gaat echter alleen gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) en resultaatgenieters.

In de wet is opgenomen dat bepaalde algemene kosten (gemengde kosten) tot een bedrag van € 4.500 niet voor aftrek van de winst in aanmerking komen. Het gaat dan om de volgende kosten:

voedsel, drank en genotmiddelen;
representatie, daartoe behoren ook recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak;
congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.
Maar er kan ook voor worden gekozen om 73,5% van de bovengenoemde kosten wel in aftrek te brengen. Deze beide opties gelden zowel voor de IB als de vennootschapsbelasting (VPB). Aan de 73,5% gaat nu echter gesleuteld worden.

Verhoging geldt niet voor de VPB

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft namelijk in de derde nota van wijziging van het Belastingplan 2017 opgenomen dat het percentage van 73,5% wordt verhoogd naar 80%. Deze verhoging is opgenomen om het niet meer aftrekbaar zijn van de kosten van een onzelfstandige werkruimte in een huurhuis te compenseren voor de IB-ondernemer. De verhoging van de aftrek geldt niet voor VPB-plichtige lichamen. Voor hen blijft gewoon de 73,5% gelden.
... Meer tonenMinder tonen

3 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Voor einde jaar actie vereist voor dga-pensioen

3 november 2016 Door redactie
De directeur-grootaandeelhouder (dga) moet zijn pensioenopbouw in eigen beheer nog dit jaar stopzetten met een besluit van de aandeelhoudersvergadering. De staatsecretaris van Financiën heeft deze en andere te nemen acties door de dga onlangs toegelicht.

De dga moet zijn pensioen in eigen beheer vanaf 1 januari 2017 gaan afkopen. In de nota die verschenen is naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer geeft Wiebes antwoord op een aantal praktische vragen over de afkoop en/of omzetting. Veel van de door de dga te nemen acties moeten al voor het einde van het jaar verricht zijn. Zo moet de pensioenopbouw dus voor 1 januari 2017 worden stopgezet door een besluit van de aandeelhoudersvergadering. Dit moet ook echt voor 1 januari 2017 geschieden. Stopt de pensioenopbouw niet op die datum, dan is het volledig opgebouwde pensioenkapitaal belast, daarbovenop komt ook nog een revisierente van 20%.

Toestemming van partner nodig

Verder moet de dga de volgende acties niet vergeten:

De partner van de dga moet op het moment van afkoop schriftelijke toestemming hebben gegeven voor de afkoop. Hiertoe moet de partner een informatieformulier ondertekenen dat binnen één maand na afkoop of omzetting bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Dit geldt ook voor partners die op huwelijkse voorwaarden met de dga zijn getrouwd.
Ex-partners moeten ook toestemming verlenen als er geen conversie van de pensioenrechten is geweest.
Een bestaande externe pensioenaanspraak kan vanaf 1 januari 2017 niet meer worden overgedragen aan het eigenbeheerlichaam. Wil een dga deze aanspraak overdragen naar zijn eigen bv omdat hij bijvoorbeeld gebruik wil maken van de afkoopregeling, dan moet hij voor 1 januari 2017 een verzoek tot waardeoverdracht indienen bij zijn pensioenverzekeraar.
Is er voor het pensioen in eigen beheer een kostenegalisatiereserve gevormd, dan moet deze voor uiterlijk 31 december 2016 zijn omgezet in een pensioentoezegging. Gebeurt dit niet op tijd, dan valt deze vrij in het resultaat van de bv.
Is het pensioen in eigen beheer in meerdere bv’s ondergebracht, dan kan het pensioen per bv worden omgezet of afgekocht.
De dga moet bij de afkoop altijd uitgaan van de fiscale balanswaarde, ook als er niet voldoende vermogen aanwezig is in de bv.
... Meer tonenMinder tonen

4 weken geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

ZELFSTANDIG FINANCIEEL MEDEWERKER

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.iasadministratie.nl

Delen wordt gewaardeerd !
... Meer tonenMinder tonen

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Fiscus komt met Regelhulp vrijwilligers.

Werkt uw organisatie met vrijwilligers, dan vallen ze mogelijk onder de vrijwilligersregeling. Recent heeft de Belastingdienst een ‘Regelhulp vrijwilligers’ gelanceerd, zodat uw organisatie kan bepalen of de werknemers onder die vrijwilligersregeling vallen.
De regelhulp is bedoeld voor sportorganisaties (commercieel en non-profit) en voor non-profitorganisaties in het algemeen, die werken met vrijwilligers. Daarnaast moet ze activiteiten uitvoeren in Nederland. In de regelhulp moet uw organisatie per werknemer een aantal vragen invullen. Na het invullen van alle vragen verschijnt een indicatie of de vrijwilligersregeling van toepassing is. De Regelhulp vrijwilligers is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Geen loonheffingen inhouden en betalen.

Uw organisatie kan een financiële vergoeding of een tegemoetkoming in natura (zoals een maaltijd, cadeaubon of kleding) aan een vrijwilliger geven (zoals bestuursleden, trainers, kantinemedewerkers of sporters). Valt de vergoeding onder de vrijwilligersregeling, dan hoeft uw organisatie geen loonheffingen in te houden en te betalen. De regelhulp helpt om te bepalen of de vrijwilligersregeling van toepassing is. Uw organisatie krijgt echter geen informatie over de mogelijke betaling van BTW.
... Meer tonenMinder tonen

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Nieuwe boekhoudregels actuele kostprijs

Als uw organisatie na afloop van het boekjaar 2016 de jaarrekening opmaakt, moeten er nieuwe waarderingsregels worden toegepast. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft verduidelijkt hoe de actuele waarde van activa in deze jaarlijkse rapportage verwerkt moet worden.

De actuele kostprijs geldt voor de waardering van materiële vaste activa en immateriële vaste activa in de jaarrekeningen vanaf het boekjaar 2016. Beleggingen in vastgoed vallen hier niet onder. Uw organisatie stelt de actuele kostprijs vast op basis van de actuele inkoopprijs of de actuele vervaardigingsprijs, rekening houdend met cumulatieve afschrijvingen . Een tweedehands bedrijfsmiddel moet uw organisatie volgens de boekhoudregels waarderen op de prijs die destijds is betaald. Verder moet uw organisatie drie aandachtspunten in het oog houden:

de actuele inkoopprijs moet normaal gesproken onderbouwd worden aan de hand van marktconforme gegevens of een taxatie van een erkende taxateur;
de actuele vervaardigingsprijs moet vooral gebaseerd zijn op actuele interne kostprijsberekeningen;
voor grond en terreinen zal de marktwaarde leidend zijn.
Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

De nieuwe boekhoudregels worden verwerkt in richtlijn 212.404 tot en met 212.408 van de RJ. Deze richtlijnen zijn het gevolg van de regels uit de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, die het bestaande Besluit actuele waarde hebben gewijzigd. Dit besluit ging in de boekhoudregels uit van vier typen actuele waarden: de vervangingswaarde, de bedrijfswaarde, de marktwaarde en de opbrengstwaarde. Door de boekhoudregels uit de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de vervangingswaarde komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is het nieuwe begrip actuele kostprijs voorgeschreven. Het toepassen van de actuele kostprijs in plaats van de vervangingswaarde is een wijziging die als stelselwijziging in de boekhouding verwerkt moet worden. Als uw organisatie valt onder het jaarrekeningregime voor de micro-onderneming, mogen de boekhoudregels over de marktwaarde (fair value) niet worden gebruikt.
... Meer tonenMinder tonen

2 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

De maatregelen uit de Troonrede van 2016

Koning Willem-Alexander las vandaag zijn vierde Troonrede voor. Hierin benoemde hij de plannen die de regering voor het komende jaar heeft. Veel van deze plannen zullen vanmiddag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Minister Dijsselbloem van Financiën biedt vanmiddag de begrotingen, de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2017 aan de leden van de Tweede Kamer aan. In deze Prinsjesdagstukken zullen heel wat plannen voor 2017 zijn uitgewerkt. Uit de Troonrede bleek al dat de verwachte economische groei voor 2017 uitkomt op 1,7%. De werkloosheid is teruggedrongen naar 5,8%.

Maatregelen voor de werkgelegenheid

Heel wat concrete maatregelen die in de Troonrede zijn genoemd, waren eerder al aangekondigd:

Met de sociale partners heeft de regering een aantal gerichte maatregelen afgesproken om (langdurige) werkloosheid tegen te gaan, waaronder een versoepeling van de regels voor seizoenswerk.
Werkloze 50-plussers krijgen intensievere ondersteuning bij het vinden van werk.
Het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar wordt in twee stappen afgeschaft, omdat jongeren ook een volwaardig loon verdienen. Werkgevers krijgen hiervoor compensatie om negatieve effecten voor de werkgelegenheid tegen te gaan.
Wie in Nederland een toekomst wil opbouwen, moet bereid zijn de taal te leren en een actieve bijdrage te leveren. De verplichte participatieverklaring wordt in 2017 van kracht. Asielzoekers krijgen de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen.
Bezuinigingen geschrapt, toeslagen omhoog

Daarnaast kwamen in de Troonrede een aantal nieuwe zaken aan bod waarover waarschijnlijk in de loop van de middag meer bekend wordt:

Steeds meer jongeren en werkzoekenden boven de 45 jaar vinden een baan. Doordat steeds meer Nederlanders actief mee willen en kunnen doen op de arbeidsmarkt, loopt het aantal werklozen wel minder snel terug dan gehoopt. Daarom heeft de aanpak van (langdurige) werkloosheid nog steeds hoge prioriteit.
De regering komt met voorstellen om het verkrijgen van financiering voor nieuwe groei voor het midden- en kleinbedrijf eenvoudiger te maken.
De tegemoetkoming voor specifieke schoolkosten in het mbo – bijvoorbeeld voor werkkleding, gereedschap en software – gaat omhoog.
Nederland blijft zich in de Europese Unie richten op een stabiele euro, een krachtige en slagvaardige bankenunie en een sterke en eerlijke interne Europese markt met een gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plek.
De koopkracht blijft groeien voor werkenden, ouderen en mensen met een uitkering.
De huurtoeslag en zorgtoeslag gaan omhoog.
Voor ouders wordt de drempel verlaagd om gebruik te maken van de kinderopvang, waardoor het gemakkelijker wordt om werk en gezin te combineren.
Eerder aangekondigde bezuinigingen in de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg ter grootte van € 500 miljoen worden geschrapt.
In het Energieakkoord zijn afspraken vastgelegd over een betaalbare en schone energievoorziening. Dit is goed voor het milieu én levert banen en kansen op voor het Nederlandse bedrijfsleven.
Voor de internationale bestrijding van terrorisme werkt Nederland mee aan een betere informatie-uitwisseling tussen Europese inlichtingen- en opsporingsdiensten, gemeenschappelijke grensbewaking, de aanpak van financieringsstromen en verbetering van de cybersecurity.
... Meer tonenMinder tonen

3 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Ook bijtelling auto van de zaak bij ziekte.

Als een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer, vindt er ook bij ziekte een bijtelling voor privégebruik plaats. Toont een werknemer echter aan dat hij op kalenderjaarbasis minder dan 500 privékilometers rijdt, dan blijft een bijtelling achterwege.
In deze zaak draaide het om een bv die een auto van de zaak ter beschikking gesteld had aan zijn directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor de dga werd geen rekening gehouden met een bijtelling omdat hij gedurende 2008 tot en met 2011 ernstig ziek was. De dga reed dan ook minder dan 500 kilometer privé, maar hield een kilometeradministratie bij. In 2013 stelde de Belastingdienst een boekenonderzoek in en legde voor de jaren 2008-2011 naheffingsaanslagen op. De fiscus vond dat de bv de bijtelling voor de auto van de zaak moest toepassen. De bv was het hier niet mee eens omdat de dga in die tijd de auto niet had gebruikt omdat hij ziek was. De bv stapte naar de rechter.

Aantonen dat bijtelling achterwege mag blijven.

Het hof stelde dat de bv weliswaar een auto van de zaak aan de dga ter beschikking had gesteld, maar dat er geen grond was voor een bijtelling privégebruik door de ziekte van de dga. Onze hoogste rechter was het echter niet eens met het hof. De Hoge Raad vond dat de bijtelling voor privégebruik moest worden toegepast omdat de auto ook voor privédoeleinden ter beschikking was gesteld. Als bleek – uit bijvoorbeeld een rittenadministratie – dat de dga met de auto minder dan 500 privékilometers had gereden, kon een bijtelling wel achterwege blijven. Dat was hier echter niet het geval. De inspecteur had terecht de naheffingsaanslagen opgelegd.
... Meer tonenMinder tonen

3 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook