Advies waar u op kunt rekenen!

Sponsoring SV de Rijp vanaf het nieuwe seizoen . Doelgericht advies ! ... Meer tonenMinder tonen

1 maand geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Opletten met bijverdiengrens kinderbijslag 2017

Als een organisatie jongeren in dienst heeft of neemt, is het verstandig als de werkgever hen erop wijst dat ze niet onbeperkt kunnen bijverdienen. Als ze te veel verdienen, krijgen hun ouders namelijk geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer.
Uit recente cijfers van de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat in 2016 de kinderbijslag voor 16- en 17-jarigen 3.490 keer is stopgezet omdat de jongeren te veel bijverdienden. Veel jonge werknemers zijn zich niet bewust van die gevolgen van hun bijbaan of vakantiewerk en werkgevers doen er dan ook goed aan om hen daarop te wijzen. Daarbij geldt dat een 16- of 17-jarige in 2017 maximaal € 1.265 netto per kwartaal mag verdienen. Het maakt voor dit bedrag niet uit of hij uit- of thuiswonend is. Verdient de jongere meer, dan krijgen zijn ouders voor dat kwartaal geen kinderbijslag en kindgebonden budget.

Addertje voor 18-jarigen

Voor 15-jarigen geldt geen bijverdiengrens. Voor 18-jarigen zit er een addertje onder het gras: de ouders van een 18-jarige ontvangen namelijk kinderbijslag voor het hele kwartaal waarin hun kind 18 geworden is. Als de jongere in dat kwartaal meer verdient dan het genoemde grensbedrag, heeft dat dus nog gevolgen voor de kinderbijslag.
Aparte regels voor zomervakantie
In de zomervakantie – de periode tussen twee schooljaren in – mogen de jongeren € 1.299 netto extra verdienen. Dat geldt ook als uw organisatie de jongere door het jaar heen al in dienst heeft en in de zomer extra uren laat werken of als een stagiair een vergoeding krijgt omdat hij extra uren aanwezig is in de vakantieperiode.
... Meer tonenMinder tonen

4 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Eigen bijdrage leaseauto is geen negatief loon

Als een werknemer ervoor kiest een duurdere leaseauto uit te zoeken dan de standaardauto en hier een eigen bijdrage voor betaalt, is deze bijdrage niet aan te merken als negatief loon. Dit heeft de Hoge Raad onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een werknemer die bij zijn indiensttreding een auto van de zaak ter beschikking kreeg gesteld. Hij betaalde daarbij een eigen bijdrage aan zijn werkgever. In zijn aangifte inkomstenbelasting nam de werknemer dit bedrag op als negatief loon onder het inkomen uit werk en woning. De inspecteur ging hiermee niet akkoord omdat de werknemer de duurdere auto niet in het kader van zijn dienstbetrekking had uitgezocht, maar dit een persoonlijke keuze was. De werknemer stelde echter dat hij de auto uitsluitend had gekregen in het belang van zijn functie. De aanschaf was alleen maar ingegeven door zijn dienstbetrekking.

Eigen bijdrage hing niet samen met dienstbetrekking

Het hof vond dat de eigen bijdrage niet samenhing met de dienstbetrekking zodat er geen sprake was van negatief loon. Hiervan zou namelijk alleen sprake kunnen zijn als de werknemer niet onder het aanvaarden van de leaseauto zou kunnen uitkomen. Maar daar was in dit geval geen sprake van. De Hoge Raad schaarde zich achter dit oordeel van het hof.
... Meer tonenMinder tonen

5 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Geen BTW-aftrek voor holding zonder vergoeding


Een holding, die zelf ook een onderneming drijft, heeft geen recht op BTW-aftrek van de door haar ingekochte diensten waar ook de dochters van profiteren, als zij voor deze diensten geen vergoeding heeft ontvangen van haar dochters. Dit heeft het Europese Hof van Justitie onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een holding die elektriciteitscentrales en optische vezelnetwerken verhuurde. Zij was ook verantwoordelijk voor het management van haar dochterondernemingen. Hiervoor kocht zij diensten in. De BTW op de kosten van deze diensten trok de holding af Zij bracht voor deze diensten geen vergoeding in rekening aan haar dochters. Ook werden de kosten niet doorberekend. De Belastingdienst weigerde echter de aftrek.

Geen sprake van economische activiteit

Volgens het Hof ging het hier niet om een economische activiteit, omdat de holding er geen vergoeding inclusief BTW voor in rekening had gebracht aan de dochters. De holding had dan ook geen recht op aftrek van voorbelasting op de kosten.
Hof van Justitie, 12 januari 2017, nr. C-28/16
... Meer tonenMinder tonen

6 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Meer belastingvrij te schenken dit jaar.

Sinds 1 januari 2017 geldt voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar die een schenking ontvangt een verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.000 als het bedrag wordt besteed aan een eigen woning.
De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting (tool) is vanaf 1 januari 2017 weer gaan gelden. Om in aanmerking te komen voor deze hogere vrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• De ontvanger van de schenking moet tussen de tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
• De ontvanger van de schenking moet het bedrag van de schenking gebruiken voor de:
- aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning;
- aflossing van een eigenwoningschuld;
- aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;
- afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Voor 1 maart aangifte doen over 2016
Is er in 2016 een schenking gedaan die die boven de in dat jaar geldende vrijstellingen uitkwam, dan moet er vóór 1 maart van dit jaar aangifte zijn gedaan van deze schenking.
... Meer tonenMinder tonen

6 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Namens het hele team van IAS Administratie BV willen wij u bedanken voor de fijne samenwerking en het in ons gestelde vertrouwen !
Wij wensen u hele fijne feestdagen en een gezond en inspirerend 2017 toe
... Meer tonenMinder tonen

7 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Gebruikelijk loon naar € 45.000 in 2017

Het gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders stijgt in 2017 naar € 45.000. Het is de eerste stijging van het gebruikelijk loon sinds 2014.

Het gebruikelijk loon stond al sinds 2014 op € 44.000. Uit de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 blijkt echter dat het gebruikelijk loon weer met € 1.000 stijgt. In 2017 moet een werknemer met een aanmerkelijk belang in de onderneming waar hij werkt zichzelf dus minimaal € 45.000 betalen. De dga mag weliswaar afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij aannemelijk kunnen maken dat bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer die geen dga is, een lager loon gebruikelijk is.
... Meer tonenMinder tonen

7 maanden geleden  ·  

Bekijk op Facebook